Regulamin konkursu Mega Taxi

Regulamin konkursu „Złap taksówkę!” Mega Taxi

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma Mega Taxi z siedzibą: ul, Ignacego Łukasiewicza 3/302, 31-429 Kraków, NIP: 6771692973.
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

 • W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, zamieszkałe w Krakowie.
 • Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 • Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie fanpage’a Mega Taxi.
 • Konkurs trwa od 20.07.2022r. do 31.08.2022r.
 • Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: na fanpage’u Mega Taxi, 15.09.2022r.
 • Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/Megataxikrakow.

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na zrobieniu zdjęcia taksówce Mega Taxi na mieście w Krakowie i wstawieniu go w komentarzu pod postem konkursowym. Ze względu na ochronę naszych pracowników oraz ich klientów prosimy o zasłonienie na zdjęciu ich twarzy oraz tablic rejestracyjnych.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko dwie propozycje odpowiedzi.
 3. W konkursie zostanie wyłonionych 3 zwycięzców: 1 miejsce z największą nagrodą oraz dwa kolejne z nieco mniejszą.
 4. Najciekawsza, najlepsza, najzabawniejsza praca konkursowa zostanie wybrana przez Właścicieli Mega Taxi.
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.
 6. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
 7. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest: dla pierwszego miejsca jednorazowa zniżka 50 zł na przejazdy taksówkami Mega Taxi w Krakowie, dla drugiego oraz trzeciego miejsca po 30 zł zniżki na przejazdy Mega Taxi w Krakowie. Każda z nagród ma roczną ważność. Wszystkie nagrody mają formę voucherów jazdy bezgotówkowej.
 1. Nagrodę można odebrać w siedzibie Mega Taxi ul, Ignacego Łukasiewicza 3/302, 31-429 Kraków .
 2. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 30.09.2022r. Po tym czasie Nagroda traci ważność.
 3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage, a w momencie wysłania zdjęcia konkursowego przez Uczestnika, prawa autorskie zostają odstąpione na rzecz Organizatora.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez

Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

 • W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na

wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 • Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: biuro@megataxi.pl.
 • Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis Konkurs na Facebooku – Złap taksówkę.
 • Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

 • Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Mega Taxi, ul, Ignacego Łukasiewicza 3/302, 31-429 Kraków. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Mega Taxi, e-mail: biuro@megataxi.pl.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku (nazwa fanpage’a).
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

 • W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 • Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage (nazwa fanpage’a).
 • Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.