Regulamin konkursu „Maskotka Mega Taxi”

Regulamin konkursu „Maskotka Mega Taxi”


§ Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest firma Mega Taxi z siedzibą: ul, Ignacego Łukasiewicza 3/302, 31-429
Kraków, NIP: 6771692973.
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

§ Warunki uczestnictwa

1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, zamieszkałe w Krakowie.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
3. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie fanpage’a Mega Taxi.
4. Konkurs trwa od 17.10. 2022r. do 04.11.2022r.
5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: na fanpage’u Mega Taxi,
6. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook

§ Zadanie konkursowe

1. Zadanie konkursowe polega na wstawieniu w komentarzu pod postem konkursowym inspiracji, która
kojarzy się uczestnikowi z Mega Taxi. Mogą do tego zostać wykorzystane zdjęcia, hasła, slogany lub pojedyncze słowa.
2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.
3. W konkursie zostanie wyłoniony 1 zwycięzca.
4. Najciekawsza praca konkursowa zostanie wybrana przez Właścicieli Mega Taxi. Dodatkowo najbardziej oryginalne propozycje zostaną nagrodzone nagrodą niespodzianką
5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za
pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.
6. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w
wypowiedziach.
7. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będą brały udziału w konkursie.

§ Nagroda

1. Nagrodą w konkursie jest: jednorazowa zniżka 50 zł na przejazdy taksówkami Mega Taxi w Krakowie.
Nagroda ma roczną ważność. Nagroda ma formę vouchera jazdy bezgotówkowej.
2. Nagrodę można odebrać w siedzibie Mega Taxi ul, Ignacego Łukasiewicza 3/302, 31-429 Kraków .
3. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 30.11.2022r. Po tym czasie Nagroda traci ważność.4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage, a w momencie wysłania zdjęcia konkursowego przez Uczestnika, prawa autorskie zostają odstąpione na rzecz Organizatora.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez
Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
7. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na
wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu
prosimy zgłaszać mailowo na adres: biuro@megataxi.pl.
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis Konkurs na Facebooku – Maskotka MegaTaxi.
3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia

§ Obowiązek informacyjny

1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Mega Taxi, ul,
Ignacego Łukasiewicza 3/302, 31-429 Kraków. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Mega Taxi, e-mail: biuro@megataxi.pl.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej:
„RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku (nazwa fanpage’a).
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania
Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także
przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

§ Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage (nazwa fanpage’a).
4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu