Regulamin konkursu „Imię dla Maskotki Mega Taxi”

Regulamin konkursu „Imię dla Maskotki Mega Taxi”

§ Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest firma Mega Taxi z siedzibą: ul, Ignacego Łukasiewicza 3/302, 31-429 Kraków, NIP: 6771692973.

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

§ Warunki uczestnictwa

1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

3. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie fanpage’a Mega Taxi.

4. Konkurs trwa od 12.12.22r do 27.12.22r. 

5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: na fanpage’u Mega Taxi,

6. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook. 

§ Zadanie konkursowe

1. Zadanie konkursowe polega na wstawieniu w komentarzu pod postem konkursowym propozycji imienia dla maskotki Mega Taxi. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić kilka propozycji odpowiedzi. 

3. W konkursie zostanie wyłoniony 1 zwycięzca. 

4. Najciekawsza praca konkursowa zostanie wybrana przez Właścicieli Mega Taxi. 

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za

pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.

6. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w

wypowiedziach.

7. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będą brały udziału w konkursie.

§ Nagroda

1. Nagrodą w konkursie jest: jednorazowa zniżka 100 zł na przejazdy taksówkami Mega Taxi w Krakowie. Dodatkowo najbardziej kreatywne pomysły zostaną nagrodzone upominkami. 

Nagroda ma roczną ważność. Nagroda ma formę vouchera jazdy bezgotówkowej.

2. Nagrodę można odebrać w siedzibie Mega Taxi ul, Ignacego Łukasiewicza 3/302, 31-429 Kraków .

3. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 31.01.2023r. Po tym czasie Nagroda traci ważność.

4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage, a w momencie wysłania zdjęcia konkursowego przez Uczestnika, prawa autorskie zostają odstąpione na rzecz Organizatora.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez

Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

7. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na

wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu

prosimy zgłaszać mailowo na adres: biuro@megataxi.pl.

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis Konkurs na Facebooku – Maskotka MegaTaxi.

3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia

§ Obowiązek informacyjny

1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Mega Taxi, ul. Ignacego Łukasiewicza 3/302, 31-429 Kraków. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Mega Taxi, e-mail: biuro@megataxi.pl.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku (nazwa fanpage’a).

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

§ Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage (nazwa fanpage’a).

4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu